שפכי תעשייה

החל מיום 01.01.14, חלים בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל כללי תאגידי מים וביוב, התשע"א- 2011.


דיגום שפכי תעשייה 2014

החל מיום 01.01.14, חלים בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א- 2011.

מטרת הכללים הינה הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא יגרום נזק למערכת הביוב, לתהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין וכן למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

מועצה אזורית עמק יזרעאל באמצעות חב' יובלי העמק מיישמת את הכללים בהתאם לתכנית הניטור שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה. בתכנית הניטור כלולים מפעלים ובתי עסק שונים ברחבי העמק אשר הינם בעלי פוטנציאל זיהום. מפעלים/ בתי עסק אלה, נדגמים אחת לרבעון או יותר. תדירות הדיגום והרכב הפרמטרים הנבדקים נקבעים בהתאם לסיווג העסק בצו רישוי עסקים ומוכתבים על פי תכנית הדיגום.

על פי הכללים, מפעל לא יזרים שפכים אסורים או חריגים למערכת הביוב (הגדרה מפורטת עבור שפכים חריגים ואסורים ניתן למצוא בכללים). יישום הכללים עובד על-פי עקרון "המזהם משלם". מפעל הבוחר להזרים שפכים חריגים אל מערכת הביוב הציבורית יחויב בתשלום המחושב על פי סימולטור שפורסם על ידי רשות המים. יש לציין כי התשלום אינו מהווה הרשאה או הסכמה לפעולת ההזרמה.

מפעלים הכלולים בתכנית הניטור קיבלו מכתבי דיווח בסוף שנת 2013, במכתב הוסבר למפעלים מהי מהות הכללים, מטרתם ואופן יישומם וכן הפרמטרים העתידים להיבדק במפעל ותדירות הדיגום.

שפכי תעשיה