אגרת מים לצריכה ביתית (מגורים)

תשלום אגרת המים כוללת : מחיר המים , קרן שיקום , תיקוני שבר, תפעול ותחזוקה שוטפת לכל מערכת המים בישוב.

 

הסברים בדבר חיוב צריכת המים:

  • תעריפי המים הינם ארציים ונקבעים בכללי המים.
  • חיוב מינימום לתקופה – בהתאם לכללי המים של רשות המים – במידה וצריכת המים פחותה מ-3 מ”ק לחודשיים או שאין צריכה בנכס, הצרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ”ק לחודשיים.
  • מס’ הנפשות המינימאלי לחישוב צריכת המים הוא 2 נפשות.
  • על הצרכן חלה חובת דיווח שוטף על מספר נפשות המתגוררות ביחידת הדיור.
  • צריכת מים חריגה – במקרה של נזילה בנכס אשר תוקנה, רשאי הצרכן להגיש בקשה להקלה בגין אותה נזילה עפ”י קריטריונים שקבעה רשות המים. הגשת הבקשה באמצעות הטופס המקושר (נמצא בטפסים טופס הצהרה על תיקון נזילה)
  • בקשה לבדיקת מים – לפי תקנה 14 ב”תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע”ג-1023, צרכן רשאי לבקש מהחברה לבצע בדיקות במערכת אספקת המים שבבעלותו או בחזקתו, בהתאם לנהלי משרד הבריאות, וזאת אחת לשנה. לפי התקנות על הצרכן לשאת בעלות הבדיקות. באם ברצונך לבצע בדיקה במים שבנכס, הינך מתבקש/ת לפנות אל יובלי העמק בכתב.

להלן ההקצבות לצריכת מים ביתית בחשבון תקופתי (דו חודשי):

תעריף בסיסי (נמוך) – עבור 7 מ”ק לנפש לחודשיים.
תעריף שולי (גבוה) – עבור כל מ”ק מעל לכמות המוקצבת לתעריף הבסיסי.

תעריפי אגרת מים:

 


כיצד מחושבים התעריפים בחשבונות המים הדו חודשיים הנשלחים אלינו?
כל משפחה זכאית ל-7 מ”ק מים לחודשיים לנפש, בתעריף הראשון.
כל צריכה נוספת מעל ה-7 מ”ק לחודשיים לנפש תחושב בתעריף השני.

מי זכאי להקצבת מים לגינון וכיצד מחושבת צריכה זו?
בהתאם להנחיות רשות המים מיולי 2008 – אין הקצבות גינון בתעריפים מיוחדים.

דמי שימוש קבועים
במידה וצריכת המים פחותה מ-3 מ”ק לחודשיים, יחויב הצרכן בצריכת מינימום של 3 מ”ק לחודשיים.

 

» מחשבון מים

*המחשבון נועד לשירות התושב לצורך אומדן בלבד ואינו מחייב את החברה/מח' גביה.

למידע נוסף בנושא גבייה ניתן לפנות למחלקת גבייה: 04-6520038

מצ"ב ספר התעריפים מים וביוב רשות המים 2022